Försäljning av överskottsel

Försäljning av överskottsel

Om du säljer överskottsel medför den ersättning du får från elhandelsföretaget och elnätsföretaget att du ska betala moms om ersättningen under ett beskattningsår överstiger 30 000 kronor exklusive moms. Om din årliga totala momspliktiga försäljning inte överstiger 30 000 kronor exklusive moms är du befriad från moms.

För att du ska kunna bli befriad från moms får din momspliktiga försäljning inte heller ha varit mer än 30 000 kronor någon gång under de två närmast föregående åren. Om du är befriad och bara har sådana transaktioner som är befriade behöver du inte vara momsregistrerad.

Om ni är flera som har avtal att sälja el mot ersättning in på nätet ur samma anslutningspunkt, till exempel vid samägd fastighet, ska beloppsgränsen för momsbefrielse beräknas för varje beskattningsbar person (fysisk eller juridisk person) för sig.

Momsbefrielse är frivillig. Mer om momsbefrielse för dig som har en försäljning på högst 30 000 kronor.

Förutom moms finns det två andra skatter som kan komma ifråga när du säljer överskottsel: inkomstskatt och energiskatt.

Om du inte är eller vill vara befriad behöver du registrera dig hos Skatteverket för momsbetalning.

Registreringen kan antingen göras elektroniskt via verksamt.se (rekommenderas för dig som vill ansöka om F-skatt)länk till annan webbplats
eller via blanketten Företagsregistrering (SKV 4620) (rekommenderas om du bara ska ansöka om momsregistrering)
Om ni är flera som har avtal att sälja el mot ersättning in på nätet ur samma anslutningspunkt, till exempel vid samägd fastighet, och inte är eller vill vara befriade ska samtliga vara momsregistrerade. Ett alternativ kan vara att ni utser en representant för redovisningen av momsen (en så kallad representant för enkelt bolag).

Representantansökan på blankett: Enkelt bolag/partrederi (SKV 5711)
Registrering för moms
Representant för enkla bolag
Dra av moms för investeringskostnader
Huvudregeln är att du inte får dra av moms för inköp till en ”stadigvarande bostad”. En solcellsanläggning som du installerar på din bostad eller ditt garage räknas som inköp till stadigvarande bostad om du säljer överskottsel. Du kan bara dra av momsen på inköpet av en solcellsanläggning om den ”uteslutande används för ekonomisk verksamhet” – det vill säga att du säljer all el som du producerar. Är du befriad från moms har du ingen avdragsrätt.

Inkomst från försäljningen räknas som kapitalinkomst
Att ha en solcellsanläggning på din villa räknas inte som att du har en näringsverksamhet. Det innebär att inkomsterna från försäljningen av överskottselen istället räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Du kan därför sälja el för upp till 40 000 kronor per år och per fastighet med solceller utan att behöva betala inkomstskatt.

Ingen energiskatt
Om du bara producerar och levererar el från solcellsanläggningen som sitter på din villa eller ditt fritidshus behöver du inte betala energiskatt för elen. Detta gäller under förutsättning att ersättningen för den levererade elen inte överstiger 30 000 kronor.

Ingen F-skatt
Även om du måste registrera dig och betala moms, räknas inte solcellsanläggningen som näringsverksamhet. Därför kan du inte få F-skatt för försäljningen av el från dina solceller. Om du har en F-skatt för annan verksamhet, kan du inte använda den i detta sammanhang eftersom det inte ingår i din näringsverksamhet.

Exempel på moms vid försäljning av överskottsel
Lars har under året fått 750 kronor i ersättning från elhandelsföretaget för överskottsel han har matat in på elnätet. Denna ersättning inkluderar moms med 150 kr (600 kronor multiplicerat med 25 procent). Är han inte befriad från moms måste han redovisa och betala 150 kronor i moms.

Läs artikeln på Skatteverkets sida

Stöd till solceller

Investeringsstöd till solcellsanläggningar

Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten fördelar sedan dessa till länsstyrelserna i landet. Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen via Boverkets portal. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.

Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

För ansökningar från andra än företag som inkommit innan 1 januari 2015 gäller den tidigare stödnivån, det vill säga 35 procent. Ansökningarna behandlas i turordning av länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Regeringen aviserade i höstbudgeten ökade satsningar på solceller om 225 miljoner kronor 2016 och därefter 390 miljoner kronor varje år 2017-2019. Detta innebär sammanlagt 1,4 miljarder kronor.

Läs mer om investeringsstödet här.

Rot till solcellsanläggningar

Det finns även möjlighet att söka Rot-avdrag för solcellsinstallationen (avdrag för arbetskostnaden), dock kan man inte få både investeringsstöd och Rot. För tillfället ligger avdraget på maximalt 30 procent.

Skattesubvention för överskottsel som matas till elnätet

Från och med 1 januari 2015 går det att få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet. Detta gäller även för vind och vatten. Den skattereduktion du som elproducent har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktionen får man genom inkomstdeklarationen en gång om året.

Man kan inte få skattesubvention på de kWh som överstiger uttaget. Om du köper 15 000 kWh per år men under samma år skickar in 20 000 kWh på elnätet får du inte skattesubvention på de 5000 kWh över uttaget.

För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.

Att sälja överskottsel

Producenter som skickar in överskottsel på nätet kan även sälja denna till elnätsägare/elhandelsföretag. Olika elnätsägare har olika villkor kring hur stor ersättningen är, oftast är den mellan 10 och 50 öre per kWh. När man säljer el måste man momsregistrera sig och betala moms på 25 procent. Information finns på Skatteverkets hemsida.

Sök om elcertifikat för förnybar elproduktion

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 26,4 TWh från 2012 till och med 2020.

Elcertifikatsystemet berör främst producenter av förnybar el, bland annat sol, elleverantörer, elintensiv industri och vissa elanvändare.

Se hela artikeln på Energimyndighetens sida

Om solel-installationer

Trendigt med egen el på taket
Funderar du på att skaffa solpaneler? De svarta glasade fyrkanterna syns på allt fler villatak. Det har blivit inne med egen el från solen, men bakom ligger naturligtvis också att det i de flesta fall är en god affär. Vinsten ligger dels i att slippa köpa in en stor del av din egen elförbrukning. Det som du inte förbrukar själv i stunden kan du dessutom mata ut på elnätet och få bra betalt för.
Det har blivit allt mer populärt att göra sin egen solel på taket hemma. Oftast är det en lönsam investering, färdiga paketlösningar gör det enkelt att bli solelsproducent.
Eftersom elförbrukningen i ett hem är störst morgon och kväll vintertid samtidigt som solpanelerna producerar mest dagtid på sommaren behöver solelanläggningen vara ansluten till elnätet. Den ström du inte gör av med själv på dagen matas ut på nätet. På kvällen hämtar du tillbaka ditt elbehov. Därför räknas du som ägare av solpaneler som en mikroproducent av förnybar el.

Läs mer i artikeln från Sveriges natur, länken till artikeln finns här